Aktualne Promocje

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „STOP WSZOM I GNIDOM- satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”

 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą 

„STOP WSZOM I GNIDOM- satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”. 

 

 

§ 1 Nazwa Akcji Promocyjnej 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą  

„STOP WSZOM i GNIDOM - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” (dalej  

„Akcja Promocyjna”).    

2. Akcja Promocyjna odbywać się będzie na terenie Polski, w punktach zajmujących się 

sprzedażą detaliczną produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABOLATORIA POLFA ŁÓDŹ. 

 

§ 2 Organizator 

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 135; 04-

790 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział  

pod nr KRS: 0000060390, NIP113-23-30-835; REGON 013276500 (dalej „Organizator”).  

 

2. Koordynatorem Akcji Promocyjnej jest agencja reklamowa nls 84 advertising group 

reprezentowana przez  Next-Life Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu 53-111, ul. Ślężna 

146-148 bud.2 p.1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 198702; NIP: 753-

215-35-12; REGON: 020845503 (dalej: „Koordynator”).  

 

3. Czynności związane z obsługą Akcji Promocyjnej przejmuje na siebie Koordynator 

 

 

§ 3 Postanowienia Ogólne Akcji Promocyjnej 

 

 

1. Celem Akcji Promocyjnej jest zapewnienie Konsumentom satysfakcji z decyzji dotyczącej 

wyboru zakupionego produktu uczestniczącego w Akcji Promocyjnej. W przypadku braku 

zadowolenia  z użycia produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Akcja Promocyjna rozpocznie się dnia 1 września 2016 r. i trwać będzie nieprzerwanie  

do dnia 31 grudnia 2016 r, a rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane  

z przyznawaniem zwrotów zakończą się do dnia 28.02.2017 r. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Akcji Promocyjnej. 

34. W Akcji Promocyjnej bierze udział produkt pod nazwą STOP WSZOM I GNIDOM 

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ o pojemności 100 ml. Producentem produktu biorącego udział w 

Akcji Promocyjnej jest BIO-PROFIL POLSKA Sp. z o.o. 

5. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej opisane zostały  

w paragrafie 5  niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 4 Uczestnicy Akcji Promocyjnej 

1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na 

terenie Polski, (zwanych dalej „Uczestnikami”) posiadających status konsumenta w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.  

 

2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Koordynatora, a 

także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: 

małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 

Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

Koordynator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. 

 

3. Akcja Promocyjna skierowana jest do Uczestników, którzy w terminie określonym w 

paragrafie 3 punkt 2  regulaminu dokonali zakupu Produktów Promocyjnych i nie są 

zadowoleni z zakupu. Akcja Promocyjna nie zastępuje uprawnień konsumenckich 

związanych z niezgodnością towaru z umową wynikających z Ustawy 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej  

 

 

 

1. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest zakup przez Uczestnika jednego produktu STOP 

WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ, w okresie od dnia 1 września 2016 r.  do dnia 

31 grudnia 2016 r., zachowanie  oryginału dowodu zakupu (paragonu) wraz z oryginalnym 

opakowaniem produktu. 

2. Osoby, które spełniły warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i są niezadowolone ze 

skuteczności produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ  pomimo 

zastosowania  się do  instrukcji  użycia, uprawnione są do zwrotu produktu, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Zwroty powinny być przesyłane na adres Koordynatora terminie 30 dni od dnia dokonania 

zakupu, jednak nie później niż 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data 

stempla pocztowego nadania przesyłki lub dzień nadania przesyłki widoczny na liście 

przewozowym firmy kurierskiej). 

4. Zwrot, aby został uznany musi zostać przesłany przesyłką pocztową poleconą lub przesyłką 

kurierską na adres Koordynatora: nls84 advertising group ul. Ślężna 146-148 bud.2 p.1 53-111 

Wrocław z dopiskiem „STOP WSZOM I GNIDOM Satysfakcja gwarantowana”. 

5. Koszty przesłania produktu ponosi Uczestnik (Nadawca). Przesyłki za zaliczeniem 

pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata - Koordynatora 

nie będą akceptowane. 

6. Organizator i Koordynator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej 

za produkty, które zostały zagubione w trakcie przesyłania do siedziby Koordynatora

7. Zwrot kwoty za zakupiony produkt jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego 

spełnienia poniższych warunków:  

a. przesłaniu produktu STOP WSZOM I GNIODOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ (opakowanie 

wraz z pozostałą zawartością, jaka została po użyciu produktu) z zachowaniem terminu do 

zwrotu i na adres określony w ust. 4. niniejszego regulaminu,  

 

b. załączeniu dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego,  

 

c. wypełnieniu prawidłowo i w całości „Protokołu Zwrotu” stanowiącego załącznik  

nr 1do niniejszego regulaminu przekazując następujące dane: 

- imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, 

- numer konta bankowego Uczestnika Akcji Promocyjnej, 

- data zakupu zgodna z datą znajdującą się na paragonie fiskalnym, 

- opis - uzasadnienie w minimum pięciu zdaniach, dlaczego Uczestnik Akcji Promocyjnej 

uważa produkt za nieskuteczny, 

- klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych w celu zwrotu kwoty poniesionej na zakup 

produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ, 

8. Nie będą rozpatrywane zwroty niekompletne, nieczytelne lub z innych przyczyn wadliwe 

lub z których wynika, że produkt nie został nabyty w czasie trwania Akcji Promocyjnej, o 

którym mowa w paragrafie 3 ust. 1. 

9. Koordynator zwraca Uczestnikowi kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na 

dowodzie zakupu w terminie do 14 dni roboczych na podany przez Uczestnika numer konta 

bankowego. 

10. Organizator określa limit pieniężny na łączną pulę zwrotów w Akcji Promocyjnej. Po 

przekroczeniu kwoty zwrotów w wysokości 9000 PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 

akcja promocyjna zostanie zakończona.

11. O przyznaniu zwrotu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej decyduje kolejność nadsyłanych 

prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. 

12. Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Akcji Promocyjnej i zwrotu 

wartości brutto zakupionego, wyłącznie jednego produktu STOP WSZOM I GNIODM 

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ. 

13. Zwrot ceny zakupu Produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z jego 

zakupem, takich jak: koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia 

do Koordynatora. 

14. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2 niniejszego regulaminu, 

nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek 

wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń 

uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem 

promocyjnym. 

15. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotu 

pieniędzy będzie komisja powołana przez Koordynatora. Komisja ta rozstrzyga wszystkie 

wątpliwości związane z niniejszą promocją. Komisja składa się z trzech członków. 

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać Koordynatorowi na piśmie w trybie wskazanym poniżej, nie później niż do dnia  

 14.02.2017 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego. 

 

2. Organizator i Koordynator zastrzegają, że reklamacje doręczone po dniu 14.02.2017, nie 

będą rozpatrywane przez Koordynatora. 

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer 

telefonu, e-mail) i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji 

oraz roszczenie, a w przypadku, jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania Nagrody również 

czytelne zdjęcie paragonu, który podlega weryfikacji prawa do nagrody. Reklamacja 

powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Koordynatora:  

Agencja Reklamowa Next-Life ul. Ślężna 146-148 bud. 2 piętro 1, 53-111 Wrocław. 

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 (czternaście) dni roboczych 

od daty ich otrzymania przez Koordynatora. 

 

5. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej uchwały 

bezwzględną większością głosów. 

 

6. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony przez Koordynatora listem poleconym 

na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

rozpatrzenia danej reklamacji. 

 

 

 

§ 7 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Koordynator. 

 

2. Koordynator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 

926). 

 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej jest dobrowolne, jednak 

niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i dokonaniu zwrotu. 

 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji 

Akcji Promocyjnej. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora jego danych osobowych w celu realizacji 

Akcji Promocyjnej. 

Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych 

w siedzibie Organizatora. 

 

5. Koordynator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych po wykonaniu umowy  

i zakończeniu Akcji Promocyjnej, Uczestnik może domagać się usunięcia jego danych 

osobowych przez Koordynatora po zakończeniu promocji i wykonaniu umowy. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Koordynatora, oraz na 

stronie internetowej www.urgopolfalodz.pl 

 

2. Informacje o Akcji Promocyjnej dostępne będą: 

a. na materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży na terenie kraju 

b. w siedzibie Organizatora i Koordynatora 

c. na stronie internetowej pod adresem: www.urgopolfalodz.pl 

 

3. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. 

 

4. Organizator lub Koordynator za zgodą Organizatora zastrzegają sobie prawo zmian 

niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu 

odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Akcji Promocyjnej. Zmiany w 

Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji Promocyjnej. 

 

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. 

 

6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie 

losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).  

 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Akcji Promocyjnej. 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu STOP WSZOM I GNIDOM satysfakcja gwarantowana albo zwrot 

pieniędzy. 

 

Formularz Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „STOP WSZOM I GNIODM satysfakcja 

gwarantowana albo zwrot pieniędzy”. 

 

Imię:…………………………………………………………………………………………………...…………… 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………….…… 

Telefon lub e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowym (prosimy o wpisanie poniżej numeru konta i nazwy banku.) 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zakupienia produktu:……………………………………………………………………………………………………………… 

Data zakupu produktu (zgodna z dowodem zakupu)……………………………………………………………………………….. 

 

Uważam produkt STOP WSZOM I GNIDOM LABOLATORIA POLFA ŁÓDŹ za nieskuteczny, ponieważ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych 

osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury Akcji Promocyjnej 

„STOP WSZOM satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem 

danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu jest 

nls84 advertising group reprezentowana przez Next-Life Grzegorz Kańduła. 

 

                                         

  …………………………………………….                                                       ……………………………………………………………..                           

           Miejscowość i data                                                                                                  Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą 
„STOP WSZOM I GNIDOM- satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”. 
 
 
§ 1 Nazwa Akcji Promocyjnej 
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą  
„STOP WSZOM i GNIDOM - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” (dalej  
„Akcja Promocyjna”).    
2. Akcja Promocyjna odbywać się będzie na terenie Polski, w punktach zajmujących się 
sprzedażą detaliczną produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABOLATORIA POLFA ŁÓDŹ. 
 
§ 2 Organizator 
 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 135; 04-
790 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział  
pod nr KRS: 0000060390, NIP113-23-30-835; REGON 013276500 (dalej „Organizator”).  
 
2. Koordynatorem Akcji Promocyjnej jest agencja reklamowa nls 84 advertising group 
reprezentowana przez  Next-Life Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu 53-111, ul. Ślężna 
146-148 bud.2 p.1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 198702; NIP: 753-
215-35-12; REGON: 020845503 (dalej: „Koordynator”).  
 
3. Czynności związane z obsługą Akcji Promocyjnej przejmuje na siebie Koordynator 
 
 
§ 3 Postanowienia Ogólne Akcji Promocyjnej 
 
 
1. Celem Akcji Promocyjnej jest zapewnienie Konsumentom satysfakcji z decyzji dotyczącej 
wyboru zakupionego produktu uczestniczącego w Akcji Promocyjnej. W przypadku braku 
zadowolenia  z użycia produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach 
wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
2. Akcja Promocyjna rozpocznie się dnia 1 września 2016 r. i trwać będzie nieprzerwanie  
do dnia 31 grudnia 2016 r, a rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane  
z przyznawaniem zwrotów zakończą się do dnia 28.02.2017 r. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Akcji Promocyjnej. 
34. W Akcji Promocyjnej bierze udział produkt pod nazwą STOP WSZOM I GNIDOM 
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ o pojemności 100 ml. Producentem produktu biorącego udział w 
Akcji Promocyjnej jest BIO-PROFIL POLSKA Sp. z o.o. 
5. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien zapoznać się z 
Regulaminem. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej opisane zostały  
w paragrafie 5  niniejszego Regulaminu. 
 
 
§ 4 Uczestnicy Akcji Promocyjnej 
1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie Polski, (zwanych dalej „Uczestnikami”) posiadających status konsumenta w 
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.  
 
2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Koordynatora, a 
także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: 
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 
Koordynator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. 
 
3. Akcja Promocyjna skierowana jest do Uczestników, którzy w terminie określonym w 
paragrafie 3 punkt 2  regulaminu dokonali zakupu Produktów Promocyjnych i nie są 
zadowoleni z zakupu. Akcja Promocyjna nie zastępuje uprawnień konsumenckich 
związanych z niezgodnością towaru z umową wynikających z Ustawy 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego. 
 
§ 5 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej  
 
 
 
1. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest zakup przez Uczestnika jednego produktu STOP 
WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ, w okresie od dnia 1 września 2016 r.  do dnia 
31 grudnia 2016 r., zachowanie  oryginału dowodu zakupu (paragonu) wraz z oryginalnym 
opakowaniem produktu. 
2. Osoby, które spełniły warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i są niezadowolone ze 
skuteczności produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ  pomimo 
zastosowania  się do  instrukcji  użycia, uprawnione są do zwrotu produktu, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
3. Zwroty powinny być przesyłane na adres Koordynatora terminie 30 dni od dnia dokonania 
zakupu, jednak nie później niż 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data 
stempla pocztowego nadania przesyłki lub dzień nadania przesyłki widoczny na liście 
przewozowym firmy kurierskiej). 
4. Zwrot, aby został uznany musi zostać przesłany przesyłką pocztową poleconą lub przesyłką 
kurierską na adres Koordynatora: nls84 advertising group ul. Ślężna 146-148 bud.2 p.1 53-111 
Wrocław z dopiskiem „STOP WSZOM I GNIDOM Satysfakcja gwarantowana”. 
5. Koszty przesłania produktu ponosi Uczestnik (Nadawca). Przesyłki za zaliczeniem 
pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata - Koordynatora 
nie będą akceptowane. 
6. Organizator i Koordynator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej 
za produkty, które zostały zagubione w trakcie przesyłania do siedziby Koordynatora
7. Zwrot kwoty za zakupiony produkt jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego 
spełnienia poniższych warunków:  
a. przesłaniu produktu STOP WSZOM I GNIODOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ (opakowanie 
wraz z pozostałą zawartością, jaka została po użyciu produktu) z zachowaniem terminu do 
zwrotu i na adres określony w ust. 4. niniejszego regulaminu,  
 
b. załączeniu dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego,  
 
c. wypełnieniu prawidłowo i w całości „Protokołu Zwrotu” stanowiącego załącznik  
nr 1do niniejszego regulaminu przekazując następujące dane: 
- imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, 
- numer konta bankowego Uczestnika Akcji Promocyjnej, 
- data zakupu zgodna z datą znajdującą się na paragonie fiskalnym, 
- opis - uzasadnienie w minimum pięciu zdaniach, dlaczego Uczestnik Akcji Promocyjnej 
uważa produkt za nieskuteczny, 
- klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych w celu zwrotu kwoty poniesionej na zakup 
produktu STOP WSZOM I GNIDOM LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ, 
8. Nie będą rozpatrywane zwroty niekompletne, nieczytelne lub z innych przyczyn wadliwe 
lub z których wynika, że produkt nie został nabyty w czasie trwania Akcji Promocyjnej, o 
którym mowa w paragrafie 3 ust. 1. 
9. Koordynator zwraca Uczestnikowi kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na 
dowodzie zakupu w terminie do 14 dni roboczych na podany przez Uczestnika numer konta 
bankowego. 
10. Organizator określa limit pieniężny na łączną pulę zwrotów w Akcji Promocyjnej. Po 
przekroczeniu kwoty zwrotów w wysokości 9000 PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 
akcja promocyjna zostanie zakończona.
11. O przyznaniu zwrotu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej decyduje kolejność nadsyłanych 
prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. 
12. Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Akcji Promocyjnej i zwrotu 
wartości brutto zakupionego, wyłącznie jednego produktu STOP WSZOM I GNIODM 
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ. 
13. Zwrot ceny zakupu Produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z jego 
zakupem, takich jak: koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia 
do Koordynatora. 
14. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2 niniejszego regulaminu, 
nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek 
wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń 
uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem 
promocyjnym. 
15. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotu 
pieniędzy będzie komisja powołana przez Koordynatora. Komisja ta rozstrzyga wszystkie 
wątpliwości związane z niniejszą promocją. Komisja składa się z trzech członków. 
 
§ 6 Postępowanie reklamacyjne 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać Koordynatorowi na piśmie w trybie wskazanym poniżej, nie później niż do dnia  
 14.02.2017 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla 
pocztowego. 
 
2. Organizator i Koordynator zastrzegają, że reklamacje doręczone po dniu 14.02.2017, nie 
będą rozpatrywane przez Koordynatora. 
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer 
telefonu, e-mail) i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji 
oraz roszczenie, a w przypadku, jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania Nagrody również 
czytelne zdjęcie paragonu, który podlega weryfikacji prawa do nagrody. Reklamacja 
powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Koordynatora:  
Agencja Reklamowa Next-Life ul. Ślężna 146-148 bud. 2 piętro 1, 53-111 Wrocław. 
 
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 (czternaście) dni roboczych 
od daty ich otrzymania przez Koordynatora. 
 
5. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej uchwały 
bezwzględną większością głosów. 
 
6. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony przez Koordynatora listem poleconym 
na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
rozpatrzenia danej reklamacji. 
 
 
 
§ 7 Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych prz